Биогазови инсталации

Биогазовите инсталации решават екологични проблеми - като суровина може да се използва течна и твърда торова маса, растителни остатъци, остатъци от консервн...
 
...Още
 
 

Втори национален план за действие по енергийна ефективност

Вторият Национален план за действие по енергийна ефективност (ВНПДЕЕ) е приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28.11.2011 г. и отразява заложенот...
 
...Още
 
 

Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

С Протокол № 38.2 на Министерския съвет от 13.10.2011 г. е приет Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-...
 
...Още
 
 
 

Опасни химични вещества, смеси и изделия

В ДВ, бр. 1 от 03.01.2012 г. е обнародвана НАРЕДБА 
за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опа...
 
...Още
 
 

Проект на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

С проектозакона се въвежда заложеното в новата рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, приета в края на 2008 година от Европейският парламент и Съв...
 
...Още
 
 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Приключиха обществените консултации по изготвения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС), с който с...
 
...Още